Kendriya Vidyalaya No. 2 Rewa
Phone: 07662- 255311Email: rewa2kv@gmail.com
 
केन्द्रीय विद्यालय नंबर 2 रीवा
 
Kendriya Vidyalaya No. 2 Rewa
CBSE AFFILIATED
 
Welcome to Kendriya Vidyalaya No.2 Rewa
Transfer In
Sl. No. Date Teacher's Name Old Designation Old KV New Designation New KV Remarks
 
1 2015-03-31 Mr. Jag Taran P PRT KV AFS Bamrauli TGT(English) KV No.2, Rewa
 
2 2015-05-15 Sh. B.K. Pandey Principal KV Kargil Principal KV No.2, Rewa


Transfer Out
Sl. No. Date Teacher's Name Old Designation Old KV New Designation New KV Remarks
 
1 2016-04-11 Mrs. Kavita PRT KV No2 Rewa PRT KV No1 Army Jodhpur
 
2 2015-09-16 Miss Rohini Cho PRT KV No.2, Rewa PRT KV No-3, Delhi Cantt.
 
3 2015-03-30 Miss Anita Kuma TGT(SST) KV No.2, Rewa PGT KV Bairagarh